Technikum w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza
i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Absolwent technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskuje kwalifikacje zawodowe, uprawniające do korzystania z programów UE.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Opracowywania projektów obiektów terenów zieleni.
 2. Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień.
 3. Urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.
 4. Prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest zdobycie następujących umiejętności:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

KARIERA ZAWODOWA:

 • praca w przedsiębiorstwach prowadzących działalność
  w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • praca w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • praca w jednostkach administracji samorządowej
  /np. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp./,
 • praca w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • praca w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • prowadzenie własnej firmy usługowej lub handlowej,
 • praca w salonach kwiatowych.

 

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach