Technikum w zawodzie – Technik Informatyk

Technik informatyk jest poszukiwany na rynku pracy ze względu na proces informatyzacji – upowszechnienie się komputerów i programów komputerowych w firmach
i instytucjach oraz konieczność ich fachowego obsługiwania.

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych.
 2. Projektowania, wykonywania i administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi.
 3. Projektowania baz danych i administrowania bazami danych.
 4. Tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest zdobycie następujących umiejętności:

 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
  i administrowanie sieciami.
 3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły po zdobyciu kwalifikacji technik informatyk może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk po potwierdzeniu kwalifikacji:

 • Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
 • Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

KARIERA ZAWODOWA:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej zajmującej się usługami informatycznymi,
 • praca w firmach różnych branż mających sieć komputerową, w działach informatycznych przedsiębiorstw,
 • praca w firmach zajmujących się tworzeniem
  i eksploatacją oprogramowania komputerowego, administrujących sieciami,
 • praca w punktach serwisowych lub sklepach komputerowych.

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach.